مزایا و فواید خدمات در منزل

 

  • ارائه خدمات تشخیصی پیش بیمارستانی و خدمات درمانی پس از ترخیص از بیمارستان(دوره تکمیل درمان و دوره نقاهت)
  •  کاهش انتقال عفونتهای بیمارستانی با ارائه خدمات درمانی در منزل
  •  کاهش هزینه های درمانی برای درمانخواه بدلیل حذف هزینه های هتلینگ بیمارستان ها
  •  حذف همراهی و جابجایی بیمار و نیز کاهش ملاقاتهای روزانه بستگان بیمار و در نتیجه کاهش مصرف سوخت ،کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک شهری
  •  احساس امنیت و رضایتمندی در بیمار و برخورداری از تغذیه مناسب
  •  درمان دقیق تر، رسیدگی بیشتر و کیفیت بهتر و مطلوبتر خدمات