ویژگی و نحوه ارائه خدمات در منزل درمانگر

 

درمانگر به منزله بیمارستانی، سیار است که کلیه خدمات پزشکی قابل انتقال به منزل را در زمینه های پزشکی عمومی ، تخصصی ، خدمات پرستاری ، فیزیوتراپی ، سرم تراپی ، گفتار درمانی، پانسمان، بخیه، کنترل فشارخون، نوارقلب، سونداژ مثانه و معده، نمونه گیری ازمایش خون و خدمات آمبولانس و ... را شامل می شود .

تفاوت

1-زنگ تلفن مرکز مراقبتهای بالینی در منزل“درمانگر” به صدا در می آید. اپراتور گوشی را بر می دارد و از تماس گیرنده میخواهد شرح حال بیمار را بیان کند در این مرحله سه احتمال منتقل می شود 1- وضعیت بیمار مخاطره آمیز است و باید بی درنگ به بیمارستان منتقل شود .
2-شرایط بیمار به گونه ای است که می توان با گفت وگوی تلفنی او را راهنمایی کرد. در این حالت اپراتور توضیحات لازم را ارایه می کند و یا ارتباط تلفنی بین بیمار و پزشک برقرار می شود . گاه توضیحات و راهنمایی های پزشک کافی است و در مواردی نیز اعزام پزشک به منزل ضرورت می یابد.
3-احتمال سومی هم وجود دارد ، که با مشورت پزشک، درصورت نیاز، پرستار به منزل بیمار اعزام میگردد.

 

مقایسه :

مشکل عمده درمان در منزل نبود پوشش بیمه است . حقیقت این است که اگر پزشک و بیمار دارای رابطه مالی و پولی با یکدیگر نباشند . این ارتباط دوسویه به شکل مطلوب و یا با کم ترین تنش برقرار خواهد بود. اجازه دهید مثالی بیاوریم ، یک سالمند که به دلیل سکته مغزی در بیمارستان بستری بوده مرخص می شود و به خانه باز می گردد وچند روز بعد به علت مشکل بلع دچار عفونت ریه می شود .
پزشک اعزامی ” درمانگر” این عارضه را در منزل کنترل و درمان می کند در حالی که اگر این بیمار به بیمارستان منتقل شود ، در بخش ICUبستری و متحمل هزینه های سنگین خواهد شد .حال اگر هزینه ها را مقایسه کنید ، حیرت زده خواهید شد! آنچه در این میان اهمیت دارد ، سطح آگاهی و آشنایی خانواده ها با مسایل پزشکی و روند درمان است .
در جوامع توسعه یافته ، نیازها به تفکیک طبقه بندی شده است . در بعضی کشورها ، شهر سالمندان به وجود آمده و برای رفع نیازها چاره اندیشی شده است . یک سالمند تنها به مراقبت نیاز دارد دیگری ناتوان است و پرستار باید شبانه روز در اختیار او باشد و همه کارهایش را انجام دهد ، سالمند سوم تنها به کسی نیاز دارد که خانه اش را بروید وگردگیری کند . اینان در ارتباط وتمایل با یکدیگر هستند و به رفع نیازهای هم یاری می رسانند